Vores vedtægter

Nordisk Flag selskab blev stiftet den 27. januar 1973. Det var her at der blev oprettet en bestyrelse og vedtægterne for foreningen blev grundlagt.

Vedtægter for Nordisk Flagselskab

§ 1.

Selskabets navn er:

Nordisk Flagselskab – Nordisk Flaggselskap – Nordiska Flaggsälskapet – Pohjoismaiden Lipuseura.

Selskabets hjemsted / adresse er på formandens bopæl.

§ 2.

Selskabets formål er, gennem udgivelse af skrifter, møder og foredrag, at fremme studiet af og kendskabet til flag og vexillologi samt beslægtede emner. Ligeledes, at være behjælpelig med oplysning og vejledning i spørgsmål vedrørende flag i det omfang, det er muligt.

§3.

Selskabets generalforsamling tager beslutning om selskabets flag og symboler.

§4.

Selskabet er tilsluttet Federation Internationale des Associations Vexillologique, FIAV. Selskabet kan samarbejde med andre vexillologiske og heraldiske organisationer i og udenfor Norden efter nærmere aftale med disse. Til ind- og udmeldelse af disse organisationer kræves samtykke af generalforsamlingen efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

§5.

stk. 1: Som medlem optages enhver, der dyrker vexillologi eller er interesseret i flag.

stk. 2: Til æresmedlem kan generalforsamlingen med 3/4 flertal, efter indstilling fra styrelsen eller mindst 5 medlemmer, udnævne dels medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent af selskabet, dels ikke medlemmer, der ved deres indsats for flag og vexillologi har skabt sig særlig respekt om deres navn.

§6.

stk. 1: Såfremt et medlem efter styrelsens skøn handler i åbenlys strid med selskabets interesser, eller hans medlemsskab skønnes at være en belastning for selskabet, kan styrelsen midlertidigt suspendere medlemmet, hvorefter han af generalforsamlingen kan ekskluderes af selskabet såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Den pågældende skal have lejlighed til mundtligt eller skriftligt at forsvare sig overfor styrelsen og generalforsamlingen inden beslutning om eksklusion træffes eller forkastes.

stk. 2: Styrelsen kan nægte optagelse i selskabet af personer, hvis medlemsskab måtte skønnes at være en belastning for selskabet.

§7.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den afholdes hvert år om efteråret, og indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 21 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formanden aflægger beretning om selskabet siden sidst
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Beretning fra lokalafdelinger
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for sidste kalenderår
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommede år
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand for en to-årig periode
 9. Valg af styrelse medlemmer for en to-årig periode. Viceformand, kasserer og to styrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, sekretær og resten af styrelsen vælges på ulige årstal.
 10. Valg af to revisorer
 11. Nedsættelse af evt. udvalg
 12. Fastsættelse af næste års generalforsamling. Tid og sted.
 13. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde inden d. 1. juni forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være indeholdt i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af styrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal afholdes inden 2 måneder, såfremt mindst 15 medlemmer har fremsat ønske om ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde grunden til indkaldelsen, samt en af indkalderne opstillet dagsorden.

§9.

stk. 1: Når ikke andet er anført i vedtægterne, træffes generalforsamlingens beslutninger med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – og i hans fravær viceformandens – stemme udslagsgivende.

stk. 2: Til ændring af selskabets vedtægter kræves 3/4 flertal af e afgivne stemmer.

stk. 3: Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt ét medlem kræver dette. Her afgiver formanden, resp. viceformanden, sin stemme først. Denne holdes afsondret, som udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer. Fraværende medlemmer kan indsende stemmeafgivning i lukket kuvert, der åbnes af styrelsen umiddelbart før optælling af stemmer.

§10.

Regnskabsperioden følger kalenderåret, og medlemsskabet forfalder til betaling ved regnskabsperiodens begyndelse. Regnskabet afsluttes inden 1. maj, og revideres inden genralforsamlingen af de to valgte revisorer.

§11.

Selskabet ledes af en styrelse, som består af mindst 3 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Så vidt muligt bør alle Nordens lande være repræsenterede i styrelsen.

§12.

Styrelsen forpligter selskabet og leder dets virksomhed i henhold til den af styrelsen selv fastsatte forretningsorden. Til varetagelse af særlige opgaver kan styrelsen selv vælge at nedsætte udvalg.

§13.

Grupper af selskabets medlemmer kan på lokalt plan organisere sig i lokalafdelinger efter styrelsens godkendelse. Lokalafdelingerne fastsætter selv deres vedtægter og omfanget af deres aktiviteter indenfor rammerne af selskabets vedtægter. Lokalafdelingerne er økonomisk uafhængige af selskabet. Over de enkelte lokalafdelingers virksomhed aflægges en kort beretning på selskabets generalforsamling.

§14.

Selskabet kan opløses med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor dette er anført som eneste dagsorden i indkaldelsen. Efter evt. vedtagelse af opløsning af selskabet, forelægger kassereren det afsluttede og reviderede regnskab, hvorefter generalforsamlingen ved simpelt flertal træffer beslutning om anvendelse af selskabets aktiver.

Vedtaget på generalforsamlingen i Lund 15. juni 1974.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne d. 30. november 1980 i Karlshamn, d. 23. Okober 1982 i Ålsgårde, d. 12. oktober 1985 i Kolding og d. 4. Oktober 2014 i København.

 

På selskabets vegne

Ole Bjerring, Formand

Christian Fogd Pedersen, Viceformand

Niels Schack von Fyren Kieler, Sekretær